صلاتك Salatuk (tempo Di Preghiera) APK

  • صلاتك Salatuk (tempo Di Preghiera) APK screenshot thumbnail 1 صلاتك Salatuk (tempo Di Preghiera) APK screenshot thumbnail 2 صلاتك Salatuk (tempo Di Preghiera) APK screenshot thumbnail 3 صلاتك Salatuk (tempo Di Preghiera) APK screenshot thumbnail 4 صلاتك Salatuk (tempo Di Preghiera) APK screenshot thumbnail 5 صلاتك Salatuk (tempo Di Preghiera) APK screenshot thumbnail 6
la descrizione di صلاتك Salatuk (tempo di preghiera)
Salatuk applicazione che indica i tempi di preghiera, le moschee più vicino a te e la direzione Qibla ovunque tu sia!

L'algoritmo Salatuk supporta una grande metodi di calcolo preghiera adottate da molti paesi musulmani. Secondo la vostra posizione, all'applicazione di scegliere il metodo di calcolo del caso, la scuola Fiqhi e Adhan.
Tuttavia, se si desidera, è possibile anche modificare il metodo di preghiera manualmente nella scheda “Impostazioni”.

Per una localizzazione precisa, si prega di accertarsi che le impostazioni sulla posizione e la connessione a Internet o il vostro GPS sono abilitati!

.تطبيق صلاتك هو رفيقك للحفاظ على صلاتك
عن طريق تحديد موقعك تلقائيا, بإمكان هذا التطبيق أن يعلمك بأوقات الصلاة, أقرب المساجد إلى موقعك وكذلك تحديد اتجاه القبلة.
تطبيق صلاتك يستعمل عددا مهما من الطرق الحسابية المعتمدة في أغلب العالم الإسلامي.اعتمادا على موقعك, يختار التطبيق طريقة الحساب المناسبة, المدرسة الفقهية و الأذان المناسب

Contattaci: salatuk@masaratapp.com
Diventa un amico di Salatuk su Facebook:
www.facebook.com/salatukapp
و على تويتر: salatukapp @
********************* ******
Informazioni aggiuntive
categoria
lifestyle
installazioni
10,000,000 - 50,000,000
Versione attuale
2.2.53
richiede Android
2.3 and up
classificazione dei contenuti
Everyone
offerto da
Masarat App
data di pubblicazione
Jan 11, 2018